Trường Mầm non Sơn Ca thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể như sau:

Thuc_hien_cong_khai_trong_GD.pdf